Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z kursów online dostępnych na stronie www.arturlesicki.online opracowanych i udostępnianych przez Artur Lesicki Music, ul. A. Vivaldiego 35/1, 52-129 Wrocław, NIP: 8981047352
2. Regulaminowi podlega każdy, kto korzysta z kursu online będąc użytkownikiem zarejestrowanym korzystającym z dostępu płatnego.
3. Niniejszy Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) i jest udostępniany Konsumentom, Przedsiębiorcom oraz Użytkownikom na stronie www.arturlesicki.online w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
5. Koszty ponoszone przez Klienta są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich wyłącznie na własny użytek.
6. Korzystając ze strony www.arturlesicki.online użytkownik akceptuje zasady regulaminu.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Usługodawca – Artur Lesicki Music, ul. A. Vivaldiego 35/1, 52-129 Wrocław, NIP: 8981047352
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Kurs online – kurs gitarowy online dostępny na stronie www.arturlesicki.online stworzony i udostępniony przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Określony kurs obejmuje wskazany na stronie zakres materiału, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp.
7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.arturlesicki.online za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z kursów online udostępnionych na stronie www.arturlesicki.online wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.

3. W celu rejestracji Konta Klienta, Klient musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 4. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.arturlesicki.online są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane do wystawienia faktury oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. W trakcie składania zamówienia, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (tj. udostępnienia materiałów wideo) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
8. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź e-mail ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia. W odpowiedzi zawarte będą dane niezbędne do dokonania opłaty za kurs online. W odpowiedzi podany zostanie również adres strony internetowej, na której Klient dokona rejestracji w serwisie www.arturlesicki.online w celu uczestnictwa w kursie online.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient zarejestrowany w serwisie www.arturlesicki.online, otrzyma dostęp do materiałów wideo.

11. Dostępne są następujące metody płatności:

a) Płatność za pośrednictwem bramki płatniczej PayU

12. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na www.arturlesicki.online oraz postanowieniami Regulaminu.

13. Płatności za subskrypcje domyślnie ustawione są jako cykliczne, możliwe są także płatności jednorazowe (podczas edycji aktywnej subskrypcji w panelu użytkownika)

14.  Klient wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) zgodnie z opisem Usługi na www.arturlesicki.online oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 5. Uprawnienia Klienta

1. Klientowi przysługuje prawo do:

a)  określonego w warunkach subskrypcji,   terminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w kursach zakupionych na stronie www.arturlesicki.online,

b) uczestnictwa w prowadzonych przez wykładowców webinarach oraz lekcjach indywidualnych i grupowych online –zgodnie z warunkami zakupionej subskrypcji

c) przesyłania poprzez Bazę Video linków do  własnych nagrań, dokumentujących postępy w nauce,

d) otrzymania certyfikatu SGAL po pozytywnym ukończeniu kursu.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach na stronie www.arturlesicki.online stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

3. Klient zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w szczególności udostępnione materiały wideo) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

4. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania na stronie Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

§ 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Klienta.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do strony internetowej w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Klienta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Klienta.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Klienta, włącznie z usunięciem Konta Klienta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Klienta lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać strony internetowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia strony internetowej w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Klienta do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Klienta do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Klienta w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym.

6. W skutek usunięcia Konta Klienta ze strony przez Usługodawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na stronie Usługodawcy

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Klienta serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Klienta, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie www.arturlesicki.online

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Klienta.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim. Odstąpienie od umowy we wskazanym trybie przysługuje jedynie Konsumentowi, który nie otrzymał jeszcze dostępu kursu.
3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

§ 9. Zwroty

1. Zakupione kursy online nie podlegają zwrotom. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 10. Czas dostępu

1. Kursy posiadają limitowany czas dostępu, określony w warunkach wybranego przez klienta pakietu subskrypcyjnego, jednakże jeżeli Usługodawca zawiesi lub zakończy działalność szkoleń online, dostęp do kursów zostanie zakończony.
2. Przez okres miesiąca poprzedzającego ewentualne zakończenia działalności portalu www.arturlesicki.online do Klienta, na adres e-mail, zostanie wysłany link, z którego będzie można pobrać materiały szkoleniowe.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Klienta, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.arturlesicki.online

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

5.  Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego. W przypadku braku porozumienia stron sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

6. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.